Co je INSOLVENCE


Ikona panáčka s prázdnými kapsami, která vyjadřuje osobu v insolvenci


Co je insolvence?


 Na otázku, co je to insolvence, můžeme odpovědět laicky, že jde o soudní řízení, ve kterém se dlužník (fyzická či právnická osoba/firma), může částečně nebo úplně zbavit svých dluhů. 

Pokud na otázku "Co to je insolvence?" odpovíme z právního hlediska,  jde o platební neschopnost - úpadek, tedy neschopnost dlužníka splácet své dluhy řádně a včas.

Ikona notebooku a mobilu s nápisem ISIR na displeji, což znamená insolvenční rejstřík


Insolvenční rejstřík


Insolvenční rejstřík je informační systém, pomocí kterého se doručují rozhodnutí a jiné písemnosti v rámci insolvenčního řízení.

Jde o hlavní komunikační nástroj insolvenčního soudu.

Soud ve většině případů komunikuje POUZE pomocí tohoto elektronického rejstříku a je na vás, abyste si zveřejňené informace sami hlídali.

Více ...

Ikona knihy s obrázkem paragrafu, která má vyjadřovat insolvenční zákon


Insolvenční zákon


  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, neboli insolvenční zákon.

Jde o zákon, který popisuje, co znamená insolvence a upravuje řešení úpadku nebo hrozícího úpadku tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů dlužníka a bylo dosáhnuto poměrného uspokojení věřitelů.

Je účinný od 1. ledna 2008.

V insolvenci existují nekompromisní pravidla, která vás mohou navždy vyřadit z insolvenčního řízení. 


pravidla_insolvencniho_rízeni

insolvencni_rizeni

Insolvenční řízení


  Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, a způsob jeho řešení.

Úpadek znamená, že dlužník není schopen plnit své závazky vůči věřitelům.

Insolvenční řízení začíná podáním insolvenčního návrhu u příslušného insolvenčního soudu.

průběh_insolvenčního_řízení

Průběh insolvenčního řízení


 1. Zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu
 2. Rozhodnutí o úpadku dlužníka
 3. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka
 4. Realizace vybraného úpadku dlužníka
 5. Ukončení insolvenčního řízení

lhůty_insolvenčního_řízení

Lhůty insolvenčního řízení


do 2 hodin od podání musí soud zveřejnit insolvenční návrh, který je v ten moment brán jako doručený všem 

7 - 15 dní je obvyklá doba, do které musí věřitelé a dlužníci reagovat na výzvy soudu

60 dní je doba na přihlášení pohledávky

 

7 důvodů PROČ hlídat to, co se v ISIR děje


Jak důležité jsou pro vás informace, které se v rejstřících skrývají?

Co vám může přinést skutečnost, že je budete znát - a včas. A co pro vás naopak může znamenat to, že se o nich nedozvíte?


proč_monitorovat_insolvenční_rejstřík_ISIR_

Insolvenční soud


  Soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení.

Jsou jimi krajské soudy v ČR, kterých je celkem 8. 

Insolvenční soud se vždy určuje podle obecného soudu dlužníka.

Insolvenční návrh a spis


     Insolvenční návrh je listinný dokument, kterým se zahajuje insolvenční řízení. Podává se u insolvenčního soudu. Návrh je oprávněn podat dlužník i věřitel, a to pouze v případě, že je dlužník v úpadku, nebo hrozícím úpadku.

O průběhu insolvenčního řízení je veden elektronický spis, ve kterém jsou vedeny písemnosti týkající se insolvenčního řízení. Zakládá se po podání insolvenčního návrhu a má svou spisovou značku.

Insolvenční správce


  Insolvenční správce je oprávněnou osobou, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá.

Cílem činností insolvenčního správce je maximalizovat uspokojení pohledávek věřitelů.

10 nejčastějších chyb věřitelů, které nám sami prozradili

Tyto poznatky jsme získali vlastním telefonickým průzkumem mezi nepřihlašenými veřiteli, a u pohledávek ve výši více jak 75 mil. Kč


 • neznají povinnosti vyplývající z ins. zákona 
 • nepřihlašují své pohledávky
 • nehlídají si insolvenční rejstřík
 • monitoring rejstříku provádí nespolehlivým způsobem, a většinou drahým
 • nereagují na výzvy soudu
 • spoléhají na exekuce s dlužníkem
 • spolehají na domluvený splátkový kalendář
 • nezodpovědně důvěřují odběratelům, dodavatelům, zákazníkům
 • zbytečně riskují
 • nenajdou si čas na prevenci  

Věřitelé často chybují, protože neznají, nevědí a přistupují ke svým pohledávkám laxně

Vyzkoušejte si monitoring insolvenčního rejstříku

 


Máte celé 2 týdny na to si vše zdarma a bez závazků vyzkoušet

 • Žádné reklamy, žádný spam. Vaše kontakty nikomu nedáme.

2+1 verze, kdy dochází k úpadku dlužníka

Platební neschopnost

Úpadek dlužníka z důvodu platební neschopnosti může nastat za těchto předpokladů:


 • pohledávky jsou vůči dvěma a více věřitelům

 • pohledávky jsou po splatnosti více jak 3 měsíce

 • pohledávky nejsou vymožitelné výkonem rozhodnutí, nebo exekucí
 • dlužník není schopen tyto pohledávky uhradit
 • dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků
 • dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud (§ 104, ods.1)


Předlužení dlužníka

O předlužení se jedná tehdy, má-li dlužník:


 • více věřitelů

 • zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku

 • za dlužníka lze považovat právnickou osobu nebo fyzickou osobu – podnikatele


Hrozící úpadek

Jedná se o situaci, kdy lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.


Návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku je oprávněn podat pouze dlužník.

Užití tohoto institutu by mělo pro dlužníka představovat možnost, zejména pak v kombinaci se způsobem řešení úpadku reorganizací, dosáhnout toho, aby dlužník mohl včasným zákrokem zachovat svou výrobu a zaměstnanost.

Způsoby řešení úpadku dlužníka

Konkurs


   Po rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojovány z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

 Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení.

 Prohlášením konkursu se přerušují soudní a rozhodčí řízení, která se týkají majetkové podstaty, nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník, pokud zákon nestanoví jinak.

Detailní znění v insolvenčním zákoně.

Reorganizace


   Při tomto řešení úpadku může dlužník i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu. Cílem tohoto plánu je  ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

Detailní znění v insolvenčním zákoně.

Oddlužení (tzv. osobní bankrot)


   

 V rámci insolvenčního řízení je tento způsob úpadku možný u fyzických osob jejichž dluhy nevznikly z podnikání. 

 Cílem oddlužení je umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do splacení svého dluhu.

U nezajištěných věřitelů se předpokládá splacení alespoň do výše 30%.

 U zajištěných věřitelů se počítá s uspokojením ze zajištění.

Detailní znění v insolvenčním zákoně.

Insolvenční zákon dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy (konkurs), ale rovněž s prvkem sanačním (reorganizace a oddlužení). Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku má být přitom veden zájmem na co největší míře uspokojení věřitelů.

Vyberte si tarif


Který z našich tarifů je ten váš? Stačí si jednoduše vybrat a monitoring máte vyřešen.