Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů


sledovani-insolvence.cz

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Jsme

i4b s.r.o.

Varšavská 1028/11

709 00 Ostrava - Hulváky

IČ: 27799735, DIČ: CZ27799735

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 30033

Kontaktní telefon: +420 774 435 748

E-mail: admin@i4b.cz, URL: www.i4b.cz


K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Osobní údaje potřebujeme pro poskytování služby Sledování insolvence, tedy zejména umožnění vyhledávání v insolvenčním rejstříku, zobrazení veškerých údajů z insolvenčních spisů včetně dokumentů, informování uživatele o vstupu osoby do insolvence a o změnách v insolvenčním spise, a dále umožnění vyhledávání ve veřejném rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, registru plátců DPH, registru ekonomických subjektů ČSÚ a seznamu dlužníků VZP a ZPMVČR a informování uživatele o změnách v těchto rejstřících.


Na základě jakého oprávnění Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme na základě nezbytnosti pro účely oprávněného zájmu provozování služby pro informování veřejnosti o konkrétních insolvenčních řízeních, zejména o vstupu insolvenčního dlužníka do insolvence a změnách v insolvenčním spise, a dále pro informování veřejnosti o konkrétních osobách zapsaných ve veřejném rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, registru plátců DPH, registru ekonomických subjektů ČSÚ a seznamu dlužníků VZP a ZPMVČR a o změnách v těchto rejstřících, zejména vstupu do likvidace, změně statutárních orgánů, označení jako nespolehlivého plátce DPH, nebo dlužníka VZP, či ZPMVČR.


Jaké údaje zpracováváme?

O insolvenčních dlužnících zpracováváme tituly, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ,  adresu bydliště a údaje z jejich insolvenčních spisů. O insolvenčních správcích zpracováváme jejich tituly, jméno, příjmení, adresu sídla a údaje z jejich insolvenčních spisů. O věřitelích zpracováváme tituly, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ,  adresu a údaje z jejich insolvenčních spisů. Z insolvenčních spisů zpracováváme spisovou značku, stav řízení, soud, který řízení vede, insolvenčního správce, insolvenčního dlužníka, přihlášené věřitele a veškeré dokumenty tohoto spisu. O fyzických osobách zapsaných ve veřejném rejstříku zpracováváme jméno, příjmení, obchodní firmu, adresu, IČ, datum narození, předmět podnikání, případně postavení v právnické osobě a údaje o této právnické osobě. O fyzických osobách zapsaných v registru plátců DPH zpracováváme jméno a příjmení, sídlo, DIČ, údaj o nespolehlivém plátci, bankovní účty určené ke zveřejnění a údaj o registraci k DPH. O fyzických osobách zapsaných v registru ekonomických subjektů ČSÚ zpracováváme jméno a příjmení, IČ, sídlo, ekonomické činnosti (CZ-NACE) a velikost podle zaměstnanců. O fyzických osobách zapsaných v seznamu dlužníků VZP a ZPMVČR zpracováváme jméno a příjmení, sídlo, IČ a výši dluhu.


Odkud osobní údaje čerpáme?

Zdrojem osobních údajů, které zpracováváme, je veřejný insolvenční rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR, , veřejný rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR, veřejný registr plátců DPH vedený Generálním finančním ředitelstvím, veřejný registr ekonomických subjektů vedený ČSÚ a seznamů dlužníků VZP a ZPMVČR zveřejňovaný příslušnými pojišťovnami.


Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje z insolvenčních spisů, veřejného rejstříku, registru plátců DPH, registru ekonomických subjektů ČSÚ a seznamů dlužníků VZP a ZPMVČR, předáváme všem uživatelům služby Sledování insolvence, kteří si v této službě spis vyhledají, případně zadají takové parametry monitorování, kterému konkrétní zápis vyhoví. Údaje z insolvenčních spisů dlužníků právnických osob zveřejňujeme po jejich vyhledání jakémukoli návštěvníkovi našich stránek.


Předáváme osobní údaje do zemí mimo EU?

Naši uživatelé, kterým osobní údaje předáváme, nejsou ze zemí mimo EU nebo mezinárodních organizací. U zveřejněných údajů (údaje o insolvenčních spisech dlužníků právnických osob) však nejde vyloučit, že je vyhledá a zpracuje osoba ze země mimo EU. Jinak osobní údaje mimo EU a mezinárodním organizacím nepředáváme.


Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme nejméně po dobu, po kterou jsou veřejně dostupné v příslušných rejstřících. Poté je na námitku subjektu údajů likvidujeme.


Jaká máte vůči nám práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů?

Máte právo

a) nás požádat o informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na potvrzení zda a které Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k námi zpracovávaným Vašim osobním údajům, a máte právo, abychom Vám poskytli kopii námi zpracovávaných Vašich osobních údajů,

b) na opravu nebo doplnění Vašich údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně,

c) na výmaz Vašich osobních údajů pokud nastane některá ze situací podle čl. 17 nařízení  o ochraně osobních údajů,

d) na omezení zpracování, v případech podle čl. 18  nařízení  o ochraně osobních údajů,

e) vznést námitku proti zpracování,

f) na přenositelnost údajů,

g) podat stížnost u dozorového úřad, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit např. zasláním e-mailu adresu: admin@i4b.cz, kde uvedete, co žádáte a proč.

Další podrobnosti k některým Vašim právům uvádíme níže.


Dochází na základě Vašich osobních údajů k profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování?

Nedochází.


O které informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete požádat?

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;


Kdy máte právo na výmaz Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;  

c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;


Vaše osobní údaje však nevymažeme, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by to znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


V kterých případech omezíme zpracování osobních údajů?

Na Vaši žádost omezníme zpracování Vašich osobních údajů v případech:

a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.


Jak konkrétně omezíme zpracování osobních údajů při uplatnění Vašeho práva na omezení zpracování?

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje po dobu omezení:

a) uchovávat uložené,

b) zpracovávat pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

c) zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby,

d) zpracovávat z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu,

e) jinak zpracovávat pouze s Vaším souhlasem.

i4b s.r.o, 25.5.2018