Reklamační řád společnosti i4b s.r.o. pro poskytování služby sledovani-insolvence.cz

 

Článek I – Obecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace na služby nabízené společností i4b s.r.o., se sídlem Varšavská 1028/11, Ostrava - Hulváky, PSČ 709 00, IČ: 27799735, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30033, bankovní spojení: č.ú. 2300369087/2010, vedený u Fio banka, a.s., emailová adresa: admin@i4b.cz (dále též jen „provozovatel“, „poskytovatel“ nebo „dodavatel“), je provozovatelem internetové stránky na adrese www.sledovani-insolvence.cz (dále jen „Webová stránka“) a je výlučně oprávněna k poskytování služeb prostřednictvím Webové stránky.
 2. Tento reklamační řád je závazný pro Poskytovatele i Uživatele.
 3. Tímto reklamačním řádem Poskytovatel informuje Uživatele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 4. Tento reklamační řád je zveřejněn na internetové stránce Poskytovatele.
 5. Okamžikem zaplacení ceny za objednanou Službu, Uživatel souhlasí s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že byl s jeho obsahem seznámen.

Článek II – Výklad pojmů

 1. Poskytovatelem se rozumí obchodní společnost i4b s.r.o., se sídlem Varšavská 1028/11, Ostrava - Hulváky, PSČ 709 00, IČ: 27799735, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30033, bankovní spojení: č.ú. 2300369087/2010, vedený u Fio banka, a.s., emailová adresa: admin@i4b.cz (dále též jen „provozovatel“, „poskytovatel“ nebo „dodavatel“), je provozovatelem internetové stránky na adrese www.sledovani-insolvence.cz (dále jen „Webová stránka“) a je výlučně oprávněna k poskytování služeb prostřednictvím Webové stránky.
 2. Uživatelem, Objednatelem a nebo Klientem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby sledovani-insolvence.cz a , která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služby a která má právo na uplatnění nároků z odpovědnosti za vady (dále jen "Uživatel").
 3. Spotřebitelem se rozumí Uživatel (fyzická osoba), která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání.
 4. Službou se rozumí služby nabízené Poskytovatelem a dalších souvisejících služeb podle předmětů podnikání zapsaných v obchodním rejstříku.
 5. Reklamací se rozumí uplatnění práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
 6. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení odstraněním vady poskytované služby, výměnou služby za jinou, vrácením ceny účtované za poskytnutou službu, přiznáním přiměřené slevy z ceny  účtované za poskytnutou službu nebo odůvodněné zamítnutí reklamace.
 7. Obchodní podmínky( VOP) jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti i4b s.r.o. pro poskytování služby sledovani-insolvence.cz umístěné na stránce https://sledovani-insolvence.cz/podminky.pdf
 8. Osoba - Osoba zadaná ke sledování, ověření, nebo též ověřovaná osoba, je osoba, kterou specifikuje klient volbou požadovaných údajů ve svém uživatelském účtu k ověření nebo k monitorování.

Článek III – Odpovědnost za vady

 1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba nabízena Uživateli bude splňovat požadavky na kvalitu nabízené služby v souladu s povahou nabízené služby a uzavřenou smlouvou a VOP
 2. Poskytovatel odpovídá za vady nabízené služby po dobu jejího poskytování Uživateli dle VOP ( https://sledovani-insolvence.cz/podminky.pdf )

Článek IV – Uplatnění reklamace

 1. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci:

    - na kvalitu poskytované služby.

    - na správnost ceny účtované za poskytovanou službu, pokud má důvodnou pochybnost, že faktura za Službu nebyla vystavena v souladu se Smlouvou a ceníkem Poskytovatele.

 1. Reklamaci musí Uživatel uplatnit u Poskytovatele neprodleně po tom, co zjistil vadu poskytované služby nebo nesprávnost vyúčtované částky, nejpozději však do 30 dnů, jinak právo na reklamaci zaniká.
 2. Reklamaci podle bodu 1 tohoto článku může Uživatel uplatnit:
  • písemně na adrese Poskytovatele,i4b s.r.o., se sídlem Varšavská 1028/11, Ostrava - Hulváky, PSČ 709 00
  • e-mailem na admin@i4b.cz
  • na webové stránce poskytovatele a to na https://sledovani-insolvence.cz/kontakt . Konkrétní kontaktní údaje Poskytovatele jsou zveřejněny na jeho webových stránkách.
 3. Při uplatnění reklamace Uživatel uvede své identifikační a kontaktní údaje (adresu bydliště, pobytu, příp. sídla, telefonní číslo, e-mail), přesně označí a popíše vadu služby a způsob, jakým se vada projevuje, jakož i časové vymezení, kdy podle Uživatele došlo k omezení kvality poskytnuté služby. Uživatel dále uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vyřízené reklamace (osobní převzetí, zaslání poštou), případně další potřebné údaje.V případě reklamace správnosti vyúčtování za poskytnutou Službu musí Uživatel uvést účetní (fakturační) období, kterého se reklamace týká.
 4. Poskytovatel neodpovídá za případné nesprávné údaje uvedené Uživatelům v ním uplatněné reklamaci a za nemožnost doručení písemností na Uživatelem uvedenou kontaktní adresu.
 5. Reklamační protokol Uživatel zašle Poskytovateli poštou na adresu sídla Poskytovatele, případně e-mailem na adresu Poskytovatele nebo ji uplatní osobně v sídle Poskytovatele.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuznat reklamaci, pokud snížení kvality Služby způsobily
  • okolnosti vylučující odpovědnost,
  • neodborné nebo neoprávněné zásahy Uživatele do nastavení Služeb nebo jiných třetích osob, kterým Uživatel umožnil vědomě či nevědomě, a to i svým nedbalostním jednáním, takový zásah nebo
  • pokud Uživatel uplatnil reklamaci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy vadu nebo nesprávnost vyúčtování zjistil,
  • chybně zadané údaje pro autentizaci osoby
  • důvody uvedené ve VOP
 7. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy Uživatel uplatnil reklamaci u Poskytovatele, tj. dne kdy je písemná reklamace doručena Poskytovateli v souladu s bodem 6. tohoto článku. Pokud uplatněná reklamace neobsahuje všechny požadované údaje dle bodu 4. tohoto článku, reklamační řízení začíná až dnem doručení všech požadovaných údajů.Pokud Uživatel ani na výzvu Poskytovatele nedoplní chybějící údaje, reklamace bude považována za neopodstatněnou.
 8. Pokud Služba, kterou Uživatel reklamuje vyžaduje přístupové údaje (hesla) do systému, je Uživatel povinen příslušné údaje (hesla) sdělit při uplatnění reklamace. Pokud tak neučiní, dnem reklamačního řízení bude až den dodání přístupových údajů Uživatelem.

Článek V – Vyřízení reklamace

 1. Při uplatnění reklamace poštou nebo prostřednictvím e-mailu doručí Poskytovatel Uživateli potvrzení o přijetí reklamace na ním uvedenou kontaktní adresu, případně e-mailovou adresu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno neprodleně, nejpozději však spolu s dokladem o vyřešení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Uživatel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 2. Poskytovatel prošetří uplatněnou reklamaci neprodleně po jejím uplatnění a rozhodne o způsobu vyřízení reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Poskytovatel nedohodne s Uživatelem na delší lhůtě.
 3. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace uvedené v bodě 2. tohoto článku má Uživatel stejná práva, jako kdyby se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 4. O vyřízení reklamace informuje Poskytovatel Uživatele zasláním e-mailové zprávy spolu s výstupním a příp. i přijímacím protokolem na e-mailovou adresu Uživatele.

Článek VI - Způsoby vyřízení reklamace

 1. Pokud se na poskytované službě vyskytne vada, kterou lze odstranit, má Uživatel právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Poskytovatel je povinen vadu neprodleně odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje Poskytovatel.
 2. Uživatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy:
  • pokud nabízená služba vykazuje vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se služba mohla řádně využívat jako služba bez vady,
  • jde sice o vady odstranitelné, avšak Uživatel nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady službu řádně využívat; za opětovné vyskytnutí se vady se považuje stav, kdy stejná vada se vyskytne potřetí po nejméně dvou předchozích odstraněních,
  • jde sice o vady odstranitelné, avšak Uživatel nemůže pro větší počet vad službu řádně využívat; za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému využívání služby,
  • Poskytovatel nevybaví reklamaci v 30-denní lhůtě (v tomto případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu).
 3. V případech uvedených v bodě 2. tohoto článku může Poskytovatel s Uživatelem dohodnout též způsob vyřízení reklamace nahrazením reklamované Služby jinou Službou.
 4. Pokud se na nabízené Službě objeví jiné vady neodstranitelné, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny služby.
 5. Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z účtované ceny se přihlédne k povaze vady, době jejího trvání a možnosti dalšího využívání služby. O výši poskytované slevy rozhoduje jednatel Poskytovatele.
 6. Poskytovatel vyřídí reklamaci a ukončí reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
  • odstraněním vady poskytované Služby,
  • výměnou Služby za jinou po předchozí dohodě s Uživatelem,
  • vyplacením přiměřené slevy z ceny poskytované Služby,
  • odůvodněným zamítnutím reklamace.
 7. V případě uznání reklamace týkající se správnosti vyúčtované částky, Poskytovatel zúčtuje oprávněně reklamovanou cenu za službu v nejbližším zúčtovacím období, případně obdobích až do vrácení celé oprávněně reklamované ceny, případně dohodne s Uživatelem prodloužení předplatného období poskytování Služby. Pokud byla cena účtována (fakturována) za jednorázově poskytnutou službu, částka ve výši oprávněně reklamované ceny se Uživateli vrátí.

Článek VII – Závěrečná ustanovení 

 1. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 7.1.2019
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.