Pohledávky v insolvenčním řízení

Klasické pohledávky, které se uspokojují přihláškou


Klasické pohledávky (nejčastěji např. plnění z kupní smlouvy) se v rámci insolvenčního řízení uplatňují podáním přihlášky.

Přihlášky se podávají na předepsaném formuláři a jejich náležitosti upravuje ustanovení § 174 a násl. insolvenčního zákona. 


Přihlášku lze podat od zahájení insolvenčního řízení (které soud oznámí zveřejněním v insolvenčním rejstříku) až do doby, než uplyne stanovená lhůta (obvykle 30 dní). Za správnost údajů v přihlášce odpovídá věřitel. Po podání přihlášky je třeba počkat na pokyny insolvenčního správce nebo insolvenčního soudu, které jsou opět zveřejňovány v insolvenčním rejstříku. 

Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí, nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou, nebo pohledávku vázanou na podmínku.


" K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují..." (odst. 1 §173 insolvenčního zákona)

V praxi to znamená, že je povinností věřitele si insolvenční rejstřík hlídat. Veškeré informace, které se insolvenčního řízení týkají, se zveřejňují elektronicky v insolvenčním rejstříku, a jsou tak považovány za doručené všem stranám řízení.

Podáním přihlášky to ale nekončí. Soud vás může vyzvat např. k úpravě nebo doplnění přihlášky, a to opět formou zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Platí zde stejný princip, že pokud svou přihlášku nedoplníte ve stanovené lhůtě (zde obvykle 7 dní), bude z insolvenčního řízení vyřazena a na úhradu dluhu nemáte nárok.

Pozor je třeba dávat v případě,že máte u dlužníka stanoven splátkový kalendář, nebo nařízenou exekuci. I takovéto pohledávky je třeba v insolvenčním řízení přihlásit, a to ve stanovené lhůtě. Výkon rozhodnutí či exekuci nelze v době vedení insolvenčního řízení provést. (§ 109, odst. 1 insolvenčního zákona).

Pohledávky zapodstatové - hrazeny v plné výši kdykoliv  


Jde o pohledávky za majetkovou podstatou, které vznikly:

 • po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria  - § 168 odst.1 insolvenčního zákona
 • po rozhodnutí o úpadku - §168 odst. 2 insolvenčního zákona

Obecně lze říci, že jde o pohledávky spojené s průběhem insolvenčního řízení a správou dlužníkova majetku, např. odměna správce, odměna likvidátora, daně, poplatky, cla, pojistné atd.

A pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou§ 169 odst.1 insolvenčního zákona

Jde např. o pohledávky zaměstnanců, pohledávky na výživném apod.


Pohledávky zapodstatové mohou být hrazeny v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku.

Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují


 • úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí
 • úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku
 • pohledávky věřitelů z darovacích smluv
 • mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku
 • smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku
 • náklady účastníků řízení vzniklé jejich účastí v insolvenčním řízení

Nastavte si monitoring insolvence


 • Jedna platba 145 Kč = monitoring po celou dobu trvání insolvenčního řízení

 • Okamžité ověření osoby / firmy v insolvenčním rejstříku.
   
 • Pokud osoba/firma "je v insolvenci", máte ihned přístupné veškeré informace a dokumenty, které jsou k danému insolvenčnímu řízení v insolvenčním rejstříku dostupné.
   
 • Zadaná osoba/firma je AUTOMATICKY MONITOROVÁNA - systém permanentně prověřuje osobu/firmu v insolvenčním rejstříku a pokud u ní dojde k jakékoliv změně (zahájení řízení), pošle vám informace na e-mail.
   
 • Částka 145 Kč je jednorázová a zadaná firma/osoba je hlídána po celou dobu trvání insolvenčního řízení. Žádné další poplatky se nehradí.

- nebo -