Nespolehlivá osoba "NESPO"

S účinností od 1.7.2017 zavádí zákon o DPH nový institut tzv. "nespolehlivé osoby" neboli NESPO.


Institut nespolehlivé osoby (stejně jako institut nespolehlivého plátce)  se vztahuje pouze na závažné porušení povinností ohrožující řádnou správu a výběr DPH (nevztahuje se k žádným jiným daním).


Aktuální status nespolehlivosti osoby/plátce je zveřejněn prostřednictvím Registru DPH.

 • jejichž dluhy vůči správci daně jsou vyšší než 500 000 Kč za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích
 • nereagují na výzvy a se správcem daně nespolupracují
 • opakovaně nepodají podání DPH a nereagují na výzvy správce daně (2x za 12 měsíců) 

Nespolehlivá osoba "NESPO"


Osoby, které NEJSOU plátci DPH

 • jakákoliv fyzická či právnická osoba, která není plátcem DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě DPH
 • jde o osoby povinné k dani, které NEJSOU plátcem DPH a osoby nepovinné k dani
 • vzniká automaticky ze zákona nebo rozhodnutím správce daně
 • status nespolehlivé osoby (NESPO) vzniká AUTOMATICKY PŘI ZRUŠENÍ REGISTRACE plátce, který byl v okamžiku zrušení označen jako nespolehlivý (NESPP) - ať už jde o zrušení z moci úřední, nebo na žádost plátce. § 106aa odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. , o DPH, ve znění p. p.

nespolehlivý plátce NESPP - zruší registraci k DPH - automaticky ze zákona se stává NESPO

(nespolehlivá osoba NESPO - zaregistruje se k plátcovství DPH - automaticky ze zákona se stává NESPP)

Jednotlivá kritéria jsou stanovena pro osoby povinné k dani a nepovinné k dani (fyzické osoby / právnické osoby).


Naplnění kritérií pro vznik NESPO budou správci daně posuzovat od 1.7.2017.

Osoba POVINNÁ k dani - závažná porušení povinností vztahujících se ke správě DPH


 • stačí naplnění alespoň jednoho z níže definovaných bodů
 • v případě, že osoba bude splňovat více jednotlivých pochybení, tak pro naplnění statusu NESPO se k podmínce opakovanosti (tam, kde je vyžadována) nepřihlíží

1. Opakované porušení povinností identifikované osoby

Pokud ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě identifikovaná osoba 

 • nepřizná v tuzemsku pořízené zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, v daňovém přiznání k DPH
 • nepřizná přijetí poskytnuté služby nebo dodaného zboží s instalací nebo montáží, nebo dodaného zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku v daňovém přiznání k PDH
 • nepodá souhrnné hlášení ohledně poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě (s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státu osvobozeno od daně)

Opakovanost = pokud jedna z výše uvedených situací nastala alespoň 2x nebo v kombinaci, a to v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.


2. Opakované porušení § 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH

Pokud osoba povinná k dani opakovaně uvede daň na dokladu a ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nepřizná daň.

Opakovanost = pokud tato situace nastala alespoň 2x v období  dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.


3. Vystavení fiktivního dokladu

Vystavení daňového dokladu za plnění, které fakticky nenastalo, kdy účelem vystavení takového dokladu bylo zkrácení DPH.


4. Pravomocné odsouzení

Pokud osoba povinná k dani byla pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby - na DPH, případně za zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění ve vztahu k povinnostem na DPH.


5. Zajišťovací příkaz

Osoba povinná k dani prováděla činnosti nebo se zapojila jinak do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH - a proto byl u této osoby vydán zajišťovací příkaz, který však nebyl ve lhůtě plně uhrazen.


6. Porušení registrační povinnosti k DPH

 • osoba povinná k dani uvede nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH a ani na výzvu správce daně je neodtraní /neobjasní
 • osoba povinná k dani uvede nepravdivé nebo neúplné informace ohledně skutečného sídla a ani na výzvu správce daně je neodstraní /neobjasní

7. Nedoplatek DPH

Pokud má osoba po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 50 000 Kč bez příslušenství daně, a to z DPH vyměřené, případně doměřené po 1.7.2017 a tento stav v době rozhodnutí o NESPO trvá.

Osoba NEpovinná k dani - závažná porušení povinností vztahujících se ke správě DPH


 • stačí naplnění kteréhokoliv z níže uvedených bodů
 • v případě, že osoba bude splňovat více jednotlivých pochybení, tak pro naplnění statusu NESPO se k podmínce opakovanosti (tam, kde je vyžadována) nepřihlíží
Fyzická osoba (nepovinná k dani)

1. Vystavení fiktivního dokladu

Vystavení daňového dokladu za plnění, které fakticky nenastalo, kdy účelem vystavení takového dokladu bylo zkrácení DPH.


2. Opakované porušení § 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH

Pokud osoba nepovinná k dani opakovaně uvede daň na dokladu a ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nepřizná daň.

Opakovanost = pokud tato situace nastala alespoň 2x v období  dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.


3. Nedoplatek DPH

Pokud má osoba po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 50 000 Kč bez příslušenství daně, a to z DPH vyměřené, případně doměřené po 1.7.2017 a tento stav v době rozhodnutí o NESPO trvá.


4. Zajišťovací příkaz

Osoba nepovinná k dani prováděla činnosti, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH - a proto byl u této osoby vydán zajišťovací příkaz, který však nebyl ve lhůtě plně uhrazen.


5. Opakované porušení režimu nového dopravního prostředku

Osoba nepovinná k dani opakovaně nepodá daňové přiznání k DPH ani na výzvu správce daně a nezaplatí daň (§ 19 odst. 6 zákona o DPH).

Opakovanost = jakékoliv porušení režimu NDP (nového dopravního prostředku) nastalé alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.


6. Zjištěné podvodné jednání při vracení daně

Porušení §85 zákona o DPH (vracení daně osobám se zdravotním postižením) - snaha o úmyslné neoprávněné vylákání daně.


Právnická osoba (nepovinná k dani)

1. Vystavení fiktivního dokladu

Vystavení daňového dokladu za plnění, které fakticky nenastalo, kdy účelem vystavení takového dokladu bylo zkrácení DPH.


2. Opakované porušení § 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH

Pokud osoba nepovinná k dani opakovaně uvede daň na dokladu a ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nepřizná daň.

Opakovanost = pokud tato situace nastala alespoň 2x v období  dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.


3. Nedoplatek DPH

Pokud má osoba po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 50 000 Kč bez příslušenství daně, a to z DPH vyměřené, případně doměřené po 1.7.2017 a tento stav v době rozhodnutí o NESPO trvá.


4. Zajišťovací příkaz

Osoba nepovinná k dani prováděla činnosti, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH - a proto byl u této osoby vydán zajišťovací příkaz, který však nebyl ve lhůtě plně uhrazen.


5. Opakované porušení povinností identifikované osoby

Pokud opakovaně, ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě, identifikovaná osoba nepřizná v tuzemsku pořízené zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, v daňovém přiznání k DPH.

Opakovanost = pokud daná situace nastala alespoň 2x nebo v kombinaci, a to v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

#2   RUČENÍ za nezaplacenou daň 


Institut nespolehlivé osoby "NESPO" nemá přímou vazbu na ručení za nezaplacenou daň. 


Takovéto ručení může vzniknout pouze mezi dvěma plátci DPH (§ 109 odst. 3 zákona o DPH). Rozhodující je status zveřejněný v Registru DPH k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za něj.


Jelikož platí, že přihlásí-li se nespolehlivá osoba "NESPO" k plátcovství DPH, stává se automaticky nespolehlivým plátcem, je třeba mít pod kontrolou, jaký status v registru DPH je zvěřejněn v okamžiku uskutečnění vašeho obchodu. Pokud totiž obchodujete s osobou označenou jako nespolehlivý plátce, ručíte za to, že daň řádně odvede. Pokud tak neučiní, může ji správce daně vyžadovat po vás, jakožto ručiteli.

NOVĚ s účinností od 1.7.2017:


 • plátce, který je v okamžiku registrace k DPH označen jako nespolehlivá osoba NESPO, se stává nespolehlivým plátcem NESPP automaticky ze zákona

§ 106a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. , o DPH, ve znění p. p.


 • plátce, který je v okamžiku zrušení registrace k DPH označen jako nespolehlivý NESPP, se stává automaticky ze zákona nespolehlivou osobou NESPO

§ 106aa zákona č. 235/2004 Sb. , o DPH, ve znění p. p. 


 • dojde-li ke zrušení registrace NESPP, který je skupinou, stávají se členové této skupiny automaticky také NESPP
 • dojde-li k zániku členství člena skupiny, která je NESPP, stává se tento člen také NESPP

§ 106a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. , o DPH, ve znění p. p.

Monitoring za vás vše pohlídá a upozorní vás na


nespolehlivé plátce DPH


Stačí si z naší databáze vybrat firmy, které vás zajímají a pokud se stanou nespolkehlivými plátci, dáme vám vědět.


Kdykoliv si u nás můžete jednorázově vyhledat informace o firmách. K dispozici je denně aktualizovaná databáze českých firem, kde najdete veškeré potřebné informace týkající se DPH - plátcovství, účty vedeneé u FÚ (a další - zákl. informace, insolvence, zúčastněné osoby, podíly atd.)